Drawdown ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร

ในการซื้อขายตลาดฟอเร็กซ์ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหนึ่งในสิ่งที่นักลงทุนต้องรู้จักคือคำว่า “ดรอว์ดาวน์” (Drawdown) ซึ่งเป็นคำสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนของตนเอง

1. ความหมายของดรอว์ดาวน์

ดรอว์ดาวน์ในตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงการลดลงของเงินที่นักลงทุนมีอยู่ในบัญชีการซื้อขายของตน ซึ่งเกิดจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายที่ไม่สำเร็จ ดังนั้น ดรอว์ดาวน์จึงเป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์

2. วิธีการคำนวณดรอว์ดาวน์

เพื่อคำนวณดรอว์ดาวน์ นักลงทุนต้องใช้สูตรที่มีสูตรคำนวณที่เป็นที่ยอมรับในวงการฟอเร็กซ์ สูตรที่ใช้คำนวณดรอว์ดาวน์คือ:

ดรอว์ดาวน์ = (ยอดเงินสูงสุดที่เคยมี – ยอดเงินปัจจุบัน) / ยอดเงินสูงสุดที่เคยมี x 100%

สูตรนี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงร้อยละของเงินที่สูญเสียไปจากยอดเงินสูงสุดที่เคยมี

3. การจัดการดรอว์ดาวน์

การจัดการดรอว์ดาวน์เป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว นักลงทุนควรมีการวางแผนการลงทุนที่มีการคำนึงถึงดรอว์ดาวน์ เช่น การตั้งค่าการเปิดออเดอร์ที่เหมาะสม การใช้เงินทุนที่เหมาะสม และการตั้งค่าการหยุดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อลดการเกิดดรอว์ดาวน์ในการลงทุน

สรุป

ดรอว์ดาวน์เป็นคำศัพท์ที่สำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุนควรทราบถึงวิธีการคำนวณดรอว์ดาวน์และมีการจัดการดรอว์ดาวน์ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถทำกำไรในระยะยาวได้