ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดเมื่อใด

1. การเปิดปิดตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์เวลา 00:00 น. ถึงวันศุกร์เวลา 23:59 น. (เวลาสากล) โดยไม่มีการปิดตลาดในช่วงเวลาใดเลย

2. วันหยุดตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์มีวันหยุดอย่างเดียวในสัปดาห์ คือวันเสาร์ เวลา 00:00 น. ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:59 น. (เวลาสากล) ในช่วงเวลานี้ ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดการซื้อขายชั่วคราว

3. วันหยุดนักข่าวภาคเหนือ

นอกจากวันหยุดที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดให้บริการ ยังมีวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงปี คือวันหยุดนักข่าวภาคเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่สองของเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงเวลานี้ ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดการซื้อขายชั่วคราว

4. วันหยุดนักข่าวภาคใต้

นอกจากวันหยุดที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดให้บริการ ยังมีวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงปี คือวันหยุดนักข่าวภาคใต้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่สองของเดือนสิงหาคมของทุกปี ในช่วงเวลานี้ ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดการซื้อขายชั่วคราว

5. วันหยุดนักข่าวภาคกลาง

นอกจากวันหยุดที่ตลาดฟอเร็กซ์ปิดให้บริการ ยังมีวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงปี คือวันหยุดนักข่าวภาคกลาง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่สองของเดือนธันวาคมของทุกปี ในช่วงเวลานี้ ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดการซื้อขายชั่วคราว

ดังนั้น ตลาดฟอเร็กซ์จะปิดเมื่อมีวันหยุดตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยปิดการซื้อขายชั่วคราวในช่วงวันหยุดดังกล่าวเท่านั้น