วิธีการคำนวณพิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex)

1. ความหมายของพิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

พิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) หมายถึงการวัดค่าของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินในตลาด Forex ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมินผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้

2. วิธีการคำนวณพิป

เพื่อคำนวณพิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จำเป็นต้องทราบค่าเปลี่ยนแปลงของราคาในคู่สกุลเงินนั้น ๆ ก่อน ซึ่งในตลาด Forex ราคาจะแสดงในรูปแบบทศนิยม 4 ตำแหน่งหลังจุดทศนิยม

3. การคำนวณพิปในคู่สกุลเงินที่มี USD เป็นสกุลเงินฐาน

– หากราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงจาก 1.2000 เป็น 1.2001 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอัตราส่วน 0.0001 หรือ 1 พิป
– หากราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงจาก 1.2000 เป็น 1.2010 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอัตราส่วน 0.0010 หรือ 10 พิป

4. การคำนวณพิปในคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ USD เป็นสกุลเงินฐาน

– หากราคาของคู่สกุลเงิน EUR/JPY เปลี่ยนแปลงจาก 132.10 เป็น 132.11 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอัตราส่วน 0.01 หรือ 1 พิป
– หากราคาของคู่สกุลเงิน EUR/JPY เปลี่ยนแปลงจาก 132.10 เป็น 132.20 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอัตราส่วน 0.10 หรือ 10 พิป

5. ผลกระทบของการคำนวณพิป

การคำนวณพิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้เราสามารถกำหนดระดับการเข้าออกที่เหมาะสมในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้

สรุป

การคำนวณพิปในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) เป็นวิธีที่สำคัญในการประเมินผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนควรทราบวิธีการคำนวณพิปและรู้จักใช้งานในการวางแผนการลงทุนในตลาด Forex อย่างถูกต้อง